9-30 พ.ย. 63 เปิดจอง “บ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” เฟสแรก ราคาเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท


10/11/2020 วรรณา หาญนอก

กรมธนารักษ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

จัดโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20 ไร่ เปิดให้ประชาชนผู้สูงอายุจองสิทธิโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย. 63 ราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท รวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” คือ อะไร

ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ เป็น “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และกรมธนารักษ์ โดยส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุภายใต้หลักประชารัฐ โดยมี 3 องค์ประกอบเชื่อมโยงกัน 
1. ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) ขนาดที่ดิน 41-1-90 ไร่ 
2. พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นหรือฟื้นฟูสุขภาพ (Nursing Home Zone) ขนาดที่ 11-0-07 ไร่ 
3. ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายและพื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Housing Zone) ภายใต้ชื่อ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” ขนาดที่ดิน 20 ไร่ 

รูปแบบโครงการเป็นแบบไหน 

การออกแบบภายใต้หลักสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design Architecture) คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สำหรับเฟสแรกมีห้องพักรวมทั้งหมด  921 ยูนสิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31.71-49.66 ตร.ม. เป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร พร้อมห้องพยาบาลประจำตึก พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ สระว่ายน้ำ อาคารคลับเฮ้าส์ ห้องฟิตเนส เป็นต้น

ราคาเท่าไหร่

ราคาห้องพักอาศัยเริ่มต้น 1.82-2.99 ล้านบาท โดยมีห้องพักอาศัยให้เลือกหลายรูปแบบดังนี้
Type 1-1A พื้นที่ใช้สอย 31.71 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 1.82 ล้านบาท จำนวน 269 ยูนิต 
Type 1-1 พื้นที่ใช้สอย 31.87 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท จำนวน 488 ยูนิต 
Type 1-2 พื้นที่ใช้สอย 33.68 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.1 ล้านบาท จำนวน 51 ยูนิต 
Type 1-2A พื้นที่ใช้สอย 33.16 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.1 ล้านบาท จำนวน 53 ยูนิต 
Type 2-1 พื้นที่ใช้สอย 45.72 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท จำนวน 36 ยูนิต 
Type 2-3 พื้นที่ใช้สอย  46.48 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท จำนวน 10 ยูนิต 
Type 2-2 พื้นที่ใช้สอย 49.66 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้านบาท จำนวน 14 ยูนิต 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันจองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง 
2. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ 

สิทธิประโยชน์ของโครงการ

1. ผู้สูงอายุได้รับสิทธิการพักอาศัย 30 ปี และสามารถพักอาศัยได้ไม่เกิน 2 คนต่อยูนิต โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามการเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 คน และไม่สามารถซื้อขายหรือโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ขายคืนให้แก่ผู้บริหารโครงการฯ และหรือกรณีที่ประสงค์จะออกจากโครงการฯ ก่อนกำหนดหรือกรณีที่สุขภาพทรุดลงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือกรณีเสียชีวิต สิทธิการพักอาศัยจะถูกระงับทันทีโดยไม่ตกทอดแก่ทายาท 

ทั้งนี้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพศ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพศ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้จัดสร้างและบริหารโครงการฯ จะมีข้อกำหนดในการคืนเงินของผู้ได้รับสิทธิอยู่อาศัยทั้ง 2 กรณี ให้กับผู้รับผลประโยชน์ในข้อเสนอโครงการฯ 

2. สิทธิประโยชน์ด้านการดูแลรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ตามสิทธิของบุคคลนั้นๆ หรือหากเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิสามารถใช้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Extended OPD) ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา)
– โครงการฯ มีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบสมาชิก หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เลือกตามค่าใช้จ่ายที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี โดยศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายกำหนด 
– เมื่อเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงหรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วยระยะท้าย สามารถใช้บริการ Nusing Home Zone (พื้นที่ส่วนให้การดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพ) บริหารโดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ Hospice Zone (พื้นที่ส่วนให้การดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย) บริหารโดยศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย โดยมีหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด
– สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด 

3. สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 

ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานของผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษเพื่อเช่าที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำสิทธิการพักอาศัยไปผูกพันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารแต่ละแห่งกำหนด 

การเปิดจองสิทธิ 

1.ผู้สุงอายุหรือบุตรหลานของผู้สูงอายุสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการฯ คุณสมบัติ เงื่อนไข และแนวทางการคัดเลือกผู้สูงอายุผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ https://samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th และ ธพส. https://www.dad.co.th หรือหน่วยงานพันธมิตรโครงการฯ ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

2.สำหรับโครงการฯ ในเฟสแรก มีกำหนดรับจองสิทธิ ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย. 63

รูปแบบการเปิดจอง 

1.จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์ โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ https://www.treasury.go.th  หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ https://samutprakan.treasury.go.th  และเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th  และ ธพส. https://www.dad.co.th 

2.จองผ่านเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.เท่านั้น

เอกสารประกอบการจองสิทธิในระบบ (ไฟล์ PDF)

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

3.เอกสารอื่นๆ ซึ่งทางราชการขอให้จัดส่งเพิ่มเติม หรือใช้ประกอบการ Upload ในระบบจองสิทธิ (จะแจ้งให้ทราบก่อน)

แนวทางการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ได้สิทธิเข้าพักอาศัยภายในโครงการ 

การดำเนินการคัดเลือก- ธพส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จำดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด โดยเริ่มพิจารณาผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไป ที่ได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบจองสิทธิในช่องทางต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนด 

2. มีความสามารถทางการเงินในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการพักอาศัยในโครงการฯ และหรือสามารถรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ (เฉพาะกรณีที่ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานมีความประสงค์ขอรับสินเชื่อ) และมีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือน โดยอาจเป็นรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุ เช่น เงินบำนาญ เงินฝาก เงินออม หรือเงินสนับสนุนจากบุตรหลาน 

3. สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าพักภายในโครงการฯ และจะต้องยินยอมให้คัดกรองสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดก่อน จึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในโครงการฯ ทั้งนี้รายละเอียดการเข้ารับการคัดกรองสุขภาพ วัน เวลา และสถานที่ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

4. สามารถทำสัญญาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

5. หลักเกณฑ์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้โดยจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

วิธีการคัดเลือก – ธพส. จะเป็นผู้ดำเนินการจับสลากห้องพักให้กับผุ้ที่ผ่านการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาของธพส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศผลการคัดเลือก

ธพส. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะประกาศผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการคัดเลือกตามช่องทางที่ราชการกำหนดต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น 

การประมาณค่าใช้จ่าย

ผู้สูงอายุต้องรับผิดชอยค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าพักอาศัย โดยประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
1. ค่าเช่าสิทธิห้องพักจากธพส. มี 5 ระดับราคา ดังนี้

2. ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ประมาณเดือนละ 2,000 บาท (ชำระเป็นรายไป กำหนดล่วงหน้า 3 ปี)
3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเดือนละ 2,000 บาทต่อท่าน (ชำระเป็นรายปี กำหนดล่วงหน้า 1 ปี)
4. ต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพันธมิตรโครงการฯ (ธอส./ออมสิน/กรุงไทย) ในรูปแบบเงินฝากประจำจำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นทุนสำรองในการดำรงชีพขณะอยู่ในโครงการฯ เท่านั้น และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการฯ ในการถอนหรือปิดบัญชี 
5. ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ชำระตามจริง)

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ธพส. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โดยสงวนสิทธิในการปรับปรุงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

การเข้าพักอาศัยในโครงการ

หลังจากโครงการฯ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อน และพร้อมส่งมอบห้องพักให้ผู้สูงอายุที่ได้จองสิทธิไว้ โดยผู้สูงอายุมีหน้าที่ในการดูแลรักษาห้องพักดั่งวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และมีหน้าที่ชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าส่วนกลาง ค่าดูแลสุขภาพ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด ค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างที่พักในโครงการฯ ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามที่โครงการกำหนด และตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดในอนาคต และเพื่อให้โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม จึงกำหนดให้โครงการฯ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งโครงการ (พื้นที่ภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง)

การออกจากโครงการ

1. เสียชีวิต โดยคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสภาวะสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดเท่านั้น สามารถที่จะพักอาศัยในโครงการฯ ต่อไปได้จนครบอายุสัญญา
2. ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพทรุดลงและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องย้ายออกจากโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด 

อนึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการส่งต่อผู้สูงอายุไปยังศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพ ให้เป็นไปตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด 

3. ประสงค์จะออกจากโครงการฯ ก่อนกำหนด โดยแจ้งความประสงค์ต่อผู้บริหารโครงการฯ 

ทั้งนี้สิทธิการพักอาศัยจะถูกระดับทันทีโดยไม่ตกทอดแก่ทายาท และผู้สูงอายุหรือทายาทสามารถขายสิทธิคืนให้กับผู้บริหารโครงการฯ เท่านั้น โดยจะพิจารณาคืนเงินเป็นจำนวนร้อยละของราคาห้องพักอาศัยตามข้อตกลงที่กำหนดและจะคืนเงินให้ภายหลังจากที่หาผู้เข้าพักอาศัยรายใหม่ได้แล้ว

ข้อสงวนสิทธิ

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ สงวดสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียดต่างๆ หรือในกรณีที่การดำเนินโครงการฯ มีประเด็นต้องวินิจฉัย หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ หรือมิได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้การวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขอบคุณข้อมูลจากกรมธนารักษ์และอ่านรายละเอียดจากประกาศคลิก https://bit.ly/3nheU4b วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


แชร์บทความ
Tags

กรมธนารักษ์บ้านผู้สูงอายุอสังหาริมทรัพย์


add line phoenix